Inistanbul Gala

İŞ GYO VE NEF KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“İş GYO”) ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (“NEF”) (İş GYO ve NEF birlikte “Şirketler” olarak anılacaktır), paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması hususuna büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, İş GYO ve NEF, veri sorumlusu olarak KVK Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, aşağıda kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler ve aktarma amaçları ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istemektedir.

İş GYO’nun veri işleme faaliyetlerine ilişkin kural ve politikaları hakkında daha fazla bilgi için, http://www.isgyo.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde yer alan “İş GYO Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”nı okuyunuz.

NEF’in veri işleme faaliyetlerine ilişkin kural ve politikaları hakkında daha fazla bilgi için, http://www.nef.com.tr/kisisel-verilerin-islenmesi adresinde yer alan “NEF Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi”ni okuyunuz.

1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

“inistanbul” projesine ilişkin olarak paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, İş GYO ve NEF tarafından ayrı ayrı işlenecek olup, bu verileriniz açısından İş GYO ve NEF’in her biri KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip olacaktır. Bu bakımdan, İş GYO ve NEF’in her biri, size karşı sadece kendi veri işleme faaliyetleri ile sınırlı olarak sorumludur.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, İş GYO ve NEF tarafından aşağıda belirten amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

- yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi,

- sizlere uygulanacak faiz ve ücretlere ilişkin tarife ve oranların belirlenmesi,

- sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,

- Şirket bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

- Şirketlerin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,

- mevzuatta veya şirketlerin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,

- Şirketlerin veya onların hizmet, proje ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,

- doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,

- sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

- mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

- sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması,

- Şirketlerin veya onların bağlı oldukları şirketler grubunun birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi.

3- Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

İş GYO ve NEF, kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Bildirimin (2) numaralı başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, diğer grup şirketlerine, Sermaye Piyasası Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir. İş GYO ve NEF, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

İş GYO ve NEF, kişisel verilerinizi, sunmuş oldukları hizmetler/projeler/ürünlerden yararlanmak veya diğer amaçlarla bunların genel müdürlükleri, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilir. Kişisel verileriniz, İş GYO ve NEF’in her biri tarafından, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde bu Bildirimin (2) numaralı bölümünde sayılan amaçlar için toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

5- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini İş GYO’ya karşı kullanmak istemeniz halinde, bu talebinizi, http://www.isgyo.com.tr/Sites/1/upload/files/VERI_SAHIBI_BASVURU_FORMU-9940.pdf adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak “ İş Kuleleri Kule-2 Kat:10-11 Levent 34330 İstanbul” adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya kvk@isgyo.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini NEF’e karşı kullanmak istemeniz halinde ise, bu talebinizi http://www.nef.com.tr/assets/docs/basvuru-formu.pdf adresinde yer alan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım A.Ş Başvuru Formu’nu doldurarak formun ıslak imzalı bir nüshasını Nef Müşteri İlişkileri Departmanı’na hitaben “Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:3 Apa Nef Plaza K:5 Şişli-İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin belirtilenler dışında yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvurularınızı hangi şekillerde iletebileceğiniz İş GYO ve NEF tarafından ayrıca duyurulacaktır. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.